Nyelvi szintek a KER szerint (Közös Európai Referenciakeret)

 

Alapszintű nyelvhasználó
(Basic User)

A1

Minimumszint
(Breakthrough)

 

A2

Alapszint
(Waystage)

 

Önálló nyelvhasználó
(Independent user)

B1

Küszöbszint
(Threshold)

Az alapfokú
nyelvvizsga szintje

B2

Középszint
(Vantage)

A középfokú
nyelvvizsga szintje

Mesterfokú nyelvhasználó
(Proficient user)

C1

Haladó
(Proficiency)

 

C2

Mesterfok
(Mastery)

A felsőfokú
nyelvvizsga szintje

 

A továbbhaladás feltételei évfolyamonként

 

 

Hagyományos

Emelt

Nemzetiségi

1. osztály

 

Legyen képes a tanuló:

- a német nyelven vezetett tanórát követni, a tanár utasításaira helyesen cselekedni,

- mondatmodellek alapján önálló mondatalkotásra,

- határozott névelővel egyszerű mondatokat alkotni,

- határozókat használni (hely: itt-ott, elől-hátul, fent-lent, balra-jobbra),

- színeket mondatban alkalmazni (fekete-fehér, kék, piros, sárga, zöld, barna),

- 12-ig számolni,

- 3-4 verset elmondani; és három dalt elénekelni.

Legyen képes a tanuló:

- a német nyelven vezetett tanórát követni, a tanár utasításaira helyesen cselekedni,

- a tárgyalt témákkal kapcsolatban egyszerű mondatokat alkotni,

- rövid párbeszédet folytatni, helyesen kérdezni és felelni,

- 3-4 mondatot egy képpel kapcsolatban alkotni,

- kérdéseket egy hallott szöveghez alkotni, és megfelelő választ adni,

- határozott és határozatlan névelővel egyszerű mondatokat alkotni,

- igéket kijelentő mód jelen időben használni (én, te ő, mi, ők - alakban),

- határozókat használni (hely: itt-ott, elől-hátul, fent lent, balra-jobbra, idő: ma, holnap, reggel, este, éjjel),

- jelzőket mondatban alkalmazni (fiatal-öreg, nagy-kicsi, könnyű-nehéz, hideg-meleg, szép-csúnya, jó-rossz, fekete-fehér, kék, piros, sárga, zöld, barna),

- 12-ig számolni,

- 3-4 verset elmondani; és három dalt elénekelni.

2. osztály

-

A tanulók megtanulnak:

- mondatmodell alapján 3-4 mondatot alkotni,

- a tanult német betűket felismerni és a rövid mondatokat helyes hangsúllyal hangosan és halkan olvasni,

- pontot és kérdőjelet a mondat végén alkalmazni,

- tagadni,

- 20-ig tőszámneveket és 20-ig sorszámneveket felsorolni,

- 3-4 verset elmondani, és három dalt elénekelni.

A tanulók megtanulnak:

- szabadon 3-4 mondatot alkotni,

- a feldolgozott témákhoz egyszerű kérdéseket tenni, válaszokat és véleményeket formálni,

- segítő eszközökkel (báb, kép, tárgyak) egy ismert témához egy rövid párbeszédet alkotni,

- német betűket felismerni és a rövid mondatokat helyes hangsúllyal hangosan és halkan olvasni,

- pontot és kérdőjelet a mondat végén alkalmazni,

- igéket kijelentő mód, jelen idő minden számában és személyében használni,

- helyes mondatot alkotni a "haben "és "sein "igékkel,

- egyszerű igékkel felszólítani,

- a mondatokat határozókkal bővíteni (idő, hely),

- a mondatokat melléknevekkel bővíteni,

- tagadni,

- a megtanult elválasztási szabályokat alkalmazni,

- 50-ig tőszámneveket és 20-ig sorszámneveket felsorolni,

- 3-4 verset elmondani, és három dalt elénekelni.

3. osztály

-

Legyen képes a tanuló:

- a feldolgozott témakörökben tájékozódni, információt szerezni,

- a tagadást kifejezni,

- feldolgozott és gyakorolt 8-10 mondatos szövegeket helyes kiejtéssel olvasni,

- a megtanult szavakat helyesen leírni,

- a nyomtatott és írt szövegeket hibátlanul leírni,

- az elválasztási szabályokat helyesen alkalmazni,

- diktálást, mely egyszerű szavakból és mondatokból áll hibátlanul leírni,

- a "haben" és a "sein" igéket és más tanult igéket egyes és többes számban alkalmazni,

- 4 új dalt vagy verset megtanulni,

- 4 új gyermekjátékot eljátszani.

Legyen képes a tanuló:

- a feldolgozott témakörökben tájékozódni, információt szerezni és továbbadni,

- az elutasítást és a tagadást kifejezni,

- feldolgozott és gyakorolt 8-10 mondatos szövegeket helyes kiejtéssel olvasni,

- a megtanult szavakat helyesen leírni,

- a nyomtatott és írt szövegeket hibátlanul leírni,

- az elválasztási szabályokat helyesen alkalmazni,

- diktálást, mely egyszerű szavakból és mondatokból áll hibátlanul leírni,

- a "haben" és a "sein" igéket és más tanult igéket egyes és többes számban biztosan alkalmazni,

- 4 új dalt vagy verset (kettőt nyelvjárásban) megtanulni és egy rövid történetet elmesélni,

- 4 új gyermekjátékot eljátszani és szólásokat, kifejezéseket felismerni.

4. osztály

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

Hallott szöveg értése

A tanuló megért

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.

 

Beszédkészség

A tanuló

- egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,

- ismert dolgokat megnevez,

- néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése: 

- felismeri a tanult szavak írott alakját.

 

Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után)

A tanuló

- segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót.

Továbbhaladási feltételek:

- Egyszerű nyelvi kapcsolat teremtése és a beszédhelyzetnek megfelelő rövid párbeszéd folytatása.

- Ismert témákkal kapcsolatban kérdések feltevése, a feltett kérdésekre értelem szerinti egyszerű válaszok megfogalmazása.

- Ismert témában, olvasott szöveggel, képpel, eseménnyel vagy élménnyel kapcsolatban tanári segítséggel néhány összefüggő mondat elmondása.

- Beszélgetés tanári és tanulói kérdések alapján egy olvasott szövegről.

- Adott kérdések alapján szövegrészek kikeresése.

- Egyszerű szavakból és rövid mondatokból álló tollbamondás írása.

- A tanult szókincs szavainak helyes leírása.

- A főnevek nemének és számának felismerése.

- Egyszerű igék kijelentő mód jelen idejének alkalmazása.

- Egyszerű igék felszólító módú alakja.

- A tagadás formáinak ismerete.

- mondókák, közmondások és versikék elmondása.

- énekek ismerete.

Továbbhaladási feltételek:

- Egyszerű nyelvi kapcsolat teremtése és a beszédhelyzetnek megfelelő 4-5 mondatos párbeszéd folytatása.

- Ismert témákkal kapcsolatban kérdések feltevése, a feltett kérdésekre értelem szerinti egyszerű válaszok megfogalmazása.

- Ismert témában, olvasott szöveggel, képpel, eseménnyel vagy élménnyel kapcsolatban tanári segítséggel néhány összefüggő mondat elmondása.

- Beszélgetés tanári és tanulói kérdések alapján egy olvasott szövegről.

- Adott kérdések alapján szövegrészek kikeresése.

- Egyszerű szavakból és rövid mondatokból álló tollbamondás írása.

- A tárgyalt témákkal kapcsolatban valóságos vagy szimulált beszédhelyzetben.

- Gondolatok kifejezése néhány mondatban és 6-8 mondatból álló rövid fogalmazás írása.

- A tanult szókincs szavainak helyes leírása.

- A főnevek nemének és számának felismerése.

- Egyszerű igék kijelentő mód jelen idejének biztos alkalmazása.

- Egyszerű igék felszólító módú alakja.

- A tagadás formáinak ismerete.

- 12 mondóka, közmondások és 3 versike elmondása.

- 10 ének ismerete.

- Rövid történetek, egy 6-8 mondatos anekdota bemutatása.

5. osztály

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;

- megértési probléma esetén segítséget kér.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.

 

Íráskészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír;

- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

 

A tanulók tudjanak:

- Élményekről mesélni

- Egyszerű kívánságokat, kéréseket kifejezni, megfogalmazni

- Egyszerű utasításokat adni, felszólítani

- Ismert témákban párbeszédeket folytatni

- Megfelelő szó - és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket feltenni

- Egy lexikailag ismert, felolvasott, vagy elolvasott szöveget megérteni

- Meghívót, karácsonyi - húsvéti lapot írni

- Írásban bemutatkozni, rövid levelet írni

- Az igék Präsens alakjának biztos alkalmazása

- Egyszerű kérdő- és birtokos névmások ismerete

A tanulók tudjanak:

- Élményekről mesélni

- Egyszerű kívánságokat, kéréseket kifejezni, megfogalmazni

- Egyszerű utasításokat adni, felszólítani

- Ismert témákban hosszabb párbeszédeket folytatni

- Olvasott szöveg tartalmát röviden elmesélni, képekről, dolgokról röviden beszélni

- Megfelelő szó - és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket feltenni

- Egy lexikailag ismert, felolvasott, vagy elolvasott szöveget megérteni

- Meghívót, karácsonyi - húsvéti lapot írni

- Írásban bemutatkozni, rövid levelet írni

- Megtörtént dolgokról, észrevételekről 3-4 egyszerű mondatot írni

- A tárgy- és részes esetet, az erős főnevekkel mondatban alkalmazni az elöljáró szók után is

- Az igék Präsens és Perfekt alakjának biztos alkalmazása

- Egyszerű kérdő- és birtokos névmások ismerete

- Bővített mondatok képzése összetett állítmánnyal

- 3 további vers, 4 új dal és 10 új közmondás megtanulása

6. osztály

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

Az európai minimumszint fele: A1

 

Ezen a szinten a diák

- megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud;

- megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat;

- képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni;

- felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat;

- a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni.

 

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.

 

 

Beszédkészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol;

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;

- tanult minta alapján kérdéseket tesz fel;

- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

 

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.

 

Íráskészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;

- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;

- egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz.

Továbbhaladási feltételek

- Ismert és tárgyalt témákban rövid párbeszéd folytatása

- Nyelvtanilag és lexikailag ismert szövegek folyékony olvasása

- Megfelelő szó- és mondathangsúlyos olvasás és a szöveghez kérdésfeltevés

- Kérdésekre adott válasszal a szövegértés bizonyítása

- Személyek szóbeli és írásbeli jellemzése

- SMS, e-mail írása

- A tárgyeset alkalmazása a mondatokban

- A melléknév határozatlan névelő utáni helyes használata, kivéve a birtokos esetet

- A "viel, man, es" határozatlan névmások alkalmazása

- Az igék Präsens és Perfekt idejének biztos alkalmazása

- Az elváló és nem elváló igék használata tanult igeidőkben

- A módbeli segédigék jelen idejű alakjának biztos alkalmazása

- Bővített mondatok képzése állítmánnyal

Továbbhaladási feltételek

- Ismert és tárgyalt témákban rövid párbeszéd folytatása

- Nyelvtanilag és lexikailag ismert szövegek folyékony olvasása

- Megfelelő szó- és mondathangsúlyos olvasás és a szöveghez kérdésfeltevés

- Kérdésekre adott válasszal a szövegértés bizonyítása

- Személyek szóbeli és írásbeli jellemzése

- Személyes levél írása és annak minimális formai követelményeinek ismerete

- A tárgy és részes eset alkalmazása a mondatokban erős főnevekkel

- A melléknév határozatlan névelő utáni helyes használata, kivéve a birtokos esetet

- A "viel, man, es" határozatlan névmások alkalmazása

- Az igék Präsens és Perfekt idejének biztos alkalmazása

- Igék Imperfekt alakjának alkalmazása

- Az elváló és nem elváló igék használata tanult igeidőkben

- A módbeli segédigék jelen idejű alakjának biztos alkalmazása

- Bővített mondatok képzése állítmánnyal

- 3 további vers és 4 új ének ismerete

 

7. osztály

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti ismeretlen nyelvi elemek jelentését.

 

Beszédkészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;

- kérdéseket tesz fel;

- tanult minta alapján eseményeket mesél el;

- részt vesz egyszerű párbeszédben;

- beszélgetést kezdeményez, befejez.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;

- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

 

Íráskészség

 A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;

- egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;

- tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

Továbbhaladási feltételek

- A kibővített szókincs alkalmazása

- Köznapi témákról önálló beszélgetés

- Ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveg értelmes, helyes tempóban és hangsúllyal történő olvasása

- A saját gondolatok szóban és írásban való kifejezése

- Szövegek, levelek írása időrendi és logikai sorrendben

- Írásbeli munkákban a kibővített szókincs és a tanult nyelvi ismeretek alkalmazása

- Az év folyamán további három költemény megtanulása

- A módbeli segédigék jelen időben való alkalmazása

- A főnevek ragozása

- A számnevek

Továbbhaladási feltételek

- A kibővített szókincs alkalmazása

- Köznapi témákról önálló beszélgetés

- Ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveg értelmes, helyes tempóban és hangsúllyal történő olvasása

- A saját gondolatok szóban és írásban való kifejezése

- Szövegek, levelek leírása időrendi és logikai sorrendben

- Írásbeli munkákban a kibővített szókincs és a tanult nyelvi ismeretek alkalmazása

- Az év folyamán további három költemény megtanulása

- A módbeli segédigék jelen, egyszerű és összetett múlt időben való alkalmazása

- A főnevek ragozása

- A számnevek ragozása

8. osztály

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

 

 

Beszédkészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol;

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;

- kérdéseket feltesz;

- eseményeket elmesél;

- fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.

 

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;

- egyszerű történetet megért;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.

 

 

Íráskészség

A tanuló

- egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott - ismert struktúrák felhasználásával - tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;

- kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír.

Továbbhaladási feltételek

- A tanult szókincs írásbeli alkalmazása

- Köznapi témáról irodalmi német nyelven beszélő partner megértése és válaszadás a kérdésekre

- Német nyelven kapcsolat teremtése, kívánság kifejezése, tájékoztatást adása

- Állásfoglalás

- Érthető beszéd

- Az und, aber, oder, sondern, denn, darum, deshalb, dann, dass,weil, ob, als, wenn kötőszavak alkalmazása

- A bővített és összetett mondat szórendjének használata

- Szövegek érthető, értelemszerű hangsúlyozással történő folyékony olvasása

- Egyszerű szövegek megértése szótár, kézikönyv, lexikon segítségével

- Beszámoló és véleménynyilvánítás olvasmányélményekről

- Saját gondolatok írásban való kifejezése

- Személyek leírása, jellemzésük, viselkedésük alapján a tanulót magát is beleértve

- Rövid magánlevelek írása, tartalmi és formai jegyeinek ismerete és alkalmazása

- Tudjon kijelenteni, kérdezni, tájékozódni és tájékoztatni

 

Továbbhaladási feltételek

- Kb. 2000 szó ismerete

- A tanult szókincs írásbeli alkalmazása

- Köznapi témáról irodalmi német nyelven beszélő partner megértése és válaszadás a kérdésekre

- Német nyelven kapcsolat teremtése, kívánság kifejezése, tájékoztatást adása

- Állásfoglalás

- Érthető beszéd

- A régmúlt idő használata

- A cselekvő és szenvedő ragozás közötti különbség ismerete

- A feltételes mód jelen és múlt idejének, a "würde" és főnévi igeneves szerkezet használata

- Az und, aber, oder, sondern, denn, darum, deshalb, dann, dass,weil, ob, als, wenn kötőszavak alkalmazása

- A bővített és összetett mondat szórendjének használata

- Szövegek érthető, értelemszerű hangsúlyozással történő folyékony olvasása

- Egyszerű szövegek megértése szótár, kézikönyv, lexikon segítségével

- Beszámoló és véleménynyilvánítás olvasmányélményekről

- Költemények előadása

- Saját gondolatok írásban való kifejezése

- Személyek leírása, jellemzésük, viselkedésük alapján a tanulót magát is beleértve

- A magánlevelek tartalmi és formai jegyeinek ismerete és alkalmazása

- Tudjon kijelenteni, kérdezni, tájékozódni és tájékoztatni

 

Kimeneti szint

A1

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.

Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan.

Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

A2

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás).

Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan.

Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

B1

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak

a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén.

Elboldogul a legtöbb

olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik.

Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak.

 Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.